Toto jsou oficiální stránky Honebního společenstva Slabčice, Okres - Písek, IČO: 482 56 587, číslo účtu - 255607250/0300
Žádáme všechny členy HS k zaslání své emailové adresy pro lepší informovanost a komunikaci s vámi, na adresu starosty HS (zika.nem@volny.cz) - děkujeme moc za pochopení.

Vítejte

0139517706.jpg
VALNÁ HROMADA
 
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SLABČICE
 
 
Pozvánka na valnou hromadu,
 
 
která se uskuteční dne 11.5.2018 v 18.00 hodin v sále kulturního domu Slabčice
 
 
 
Program:


       
1. Zahájení
 
 1. Volba předsedajícího, zapisovatele, mandátové a volební komise
 
 1. Zpráva mandátové komise
 
 1. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
 
 1. Schválení programu
 
 1. Informace starosty HS
 
 1. Využití honitby
 
 1. Vystoupení pokladníka k finančnímu hospodaření ke dni konání VH HS a účetní uzávěrka 2017
 
 1. Návrh na zakoupení mysliveckého srubu od obce Slabčice a jeho zapsání na KÚ do majetku HS Slabčice tak, aby stejně jako myslivecká zařízení, sloužil vždy myslivcům, ať je honitba využita ve vlastní režii, nebo v pronájmu. (bude-li ze strany obce Slabčice nabídka k prodeji).
 
 1. Schválení návrhu využití finančních prostředků ze zisku
 
 1. Změna stanov a provozního řádu - pokud bude předložen návrh nových
 
 1. Návrh na odvolání výboru HS - starosta, místostarosta a ostatní členové výboru
 
 1. Volba nového výboru HS - starosta, místostarosta a ostatní členové výboru
 
 1. Volba kontrolního výboru - 3 členný
 
 1. Diskuze
 
 1. Usnesení, závěr
 
 
 
PODMÍNKY HS SLABČICE
 
K PODÁNÍ NÁVRHU NA PRONÁJEM HONITBY
 
 
 
 1. Prokázání splnění obecných zákonných předpokladů pro možnost nájmu honitby dle ust. § 32 odst. 3 zákona o myslivosti.
 2. Prokázání myslivecké odbornosti (složení odborné zkoušky či absolvování studia v daném oboru - ust. § 35 odst. 1 písm. h) zákona o myslivosti).
 3. Prokázání důvěryhodnosti (bezúhonnost, předložení čestného prohlášení - vůči majetku zájemce neprobíhá insolvenční řízení, atd.).
 
 
 
Zájemce o pronájem honitby (dále jen uchazeč) může být pouze:
 
česká fyzická osoba, která má platný český lovecký lístek
 
nebo spolek zabývající se myslivostí vzniklý podle předpisů o sdružování občanů (občanský zákoník) za účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové splňují podmínku uvedenou v  § 32 odst. 3 písm. a) zákona o myslivosti
 
nebo česká právnická osoba, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří, nebo která má myslivost uvedenou v předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán nebo alespoň jeden jeho člen, nebo odpovědný zástupce splňuje podmínku uvedenou v § 32 odst. 3 písm. a) zákona o myslivosti.
 

 
 
 
 Obecné požadavky – platí pro všechny zájemce:
 
 1. písemné prohlášení uchazeče o délce jeho myslivecké
 
 1. součástí žádosti o pronájem je podepsaná nájemní smlouva zpracovaná HS
 
 1. Předloží v listinné podobě originálu podpisů myslivců členů HS Slabčice, že myslivost chtějí provozovat právě u tohoto zájemce
 
 1. důvěryhodnost osoby se prokáže: jejím datovaným a podepsaným čestným prohlášením, že nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani jí nebyla uložena pokuta podle zákona o myslivosti, popř. že, od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek k výběrovému řízení doba delší než 2 roky. Čestné prohlášení nesmí být k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek starší 30 dnů a důvěryhodnost zájemce dále v nabídce doloží svým čestným prohlášením o tom, že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebyl na něj prohlášen konkurs ani nebyl konkurs na něj zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a zájemce sám, je-li osobou fyzickou, anebo, je-li osobou právnickou (včetně mysliveckého spolku), jeho statutární orgán, či, pokud je členů statutárního orgánu této právnické osoby více, žádný jeho člen nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebyl uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani mu nebyla uložena podle zákona o myslivosti, popř. že od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek výběrovému řízení doba delší než 2 roky, není v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči HS Slabčice. 
 
 1. V případě, že účastník výběrového řízení a dosavadní nájemce uvedl nepravdivé údaje o své důvěryhodnosti, které uvedl v čestném prohlášení, je tato skutečnost důvodem   k výpovědi smlouvy o nájmu honitby s 3měsíční lhůtou.
 
 
Fyzická osoba dále doloží:
 • kopii platného českého loveckého lístku,
 • originál, nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a prohlášení, že s ním nebyl v posledních dvou letech přestupek na úseku myslivosti.
 
     Spolek zabývající se myslivostí dále doloží:
 • kopii platných českých loveckých lístků
 • kopii stanov a provozního řádu
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů členů statutárního orgánu (ne starší tří měsíců) a prohlášení, že s nimi nebyl řešen v posledních dvou letech přestupek na úseku myslivosti.

Česká právnická osoba, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří, nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti, dále doloží:
 • kopii platného českého loveckého lístku členů statutárního orgánu, nebo alespoň jednoho jeho člena, nebo odpovědného zástupce (členové statutárního orgánu, nebo člen, nebo odpovědný zástupce musí být česká fyzická osoba), kopii výpisu z obchodního rejstříku
 • originál, nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů členů statutárního orgánu, nebo alespoň jednoho jeho člena, nebo odpovědného zástupce (ne starší tří měsíců).   
  • kopii stanov - stanovy jsou dostupné on-line na justice.cz, nebo zřizovací listinu společnosti.
 
 
Požadavek k pronájmu honitby
 
-           pevná, požadovaná částka ročního nájemného:                    40.000,- Kč
 
 
 
V případě výsledného rovnocenného ohodnocení účastníků z řad mysliveckých spolků, PO, nebo FO na pronájem honitby mají přednost (§ 32 odst. 4 zákona o myslivosti):
 
 1. zájemce, jehož sídlo, nebo bydliště je v místě honitby HS Slabčice
 2. zájemce s větším počtem myslivců z řad HS Slabčice
 3. v případě, že zájemci splňují rovnocenně výše uvedené body 1 a 2, rozhodne o vybraném nájemci los uskutečněný na VH.
 
 
Ukončení nájemního vztahu
Smlouva o nájmu zaniká (§ 33 odst. 6 zákona o myslivosti):
 • uplynutím doby,
 • zánikem honitby,
 • zánikem nebo smrtí nájemce honitby,
 • přestane-li nájemce splňovat podmínku uvedenou v § 32 odst. 3 zákona o myslivosti,
 • dohodou - nedoporučujeme ukončovat nájemní vztah zpětně (viz příloha č. 18)
 • výpovědí pronajímatele nebo nájemce pro nedodržení podmínek smlouvy o nájmu honitby,
 • výpovědí pronajímatele pro porušení zákona o myslivosti (např. podnájem honitby)
 • výpovědí s 18 měsíční výpovědní lhůtou po změně držitele honitby v případě, že nový držitel honitby jí bude využívat na vlastní účet,
 • rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti v případech, kdy porušením smlouvy nájemcem dojde k vážnému ohrožení životního prostředí, anebo poklesu počtu zvěře v honitbě pod stanovené minimální stavy.
 
HS Slabčice oznámí písemně vždy nejpozději do 15 dnů ode dne zániku smlouvy orgánu státní správy myslivosti zánik smlouvy o nájmu honitby v případech uvedených v § 33 odst. 6 písm. a) až g) zákona o myslivosti (viz příloha č. 19).
 
Výše a úhrada nájemného
 1. Roční nájemné za honební pozemky se rovná požadované výši nájemného při posuzování nabídky a rozhodování o nájmu.
 2. Na základě dohod o přičlenění vyplácí HS jednou ročně tuto alikvotní částku vlastníkům přičleněných honebních pozemků resp. spoluvlastníkům. Tato náhrada je splatná k 31.3. běžného roku. Pozemkový úřad, LČR aj.
 3. Zbylá část se použije na základě schváleného rozpočtu HS na daný rok.
 4. Pokud se smlouva uzavírá od jiného data než 1.4., HS Slabčice ve smlouvě vyčíslí alikvotní část nájemného v daném roce.
 5. Roční nájemné je splatné dopředu k 1.4. běžného roku. V případě, že je smlouva o nájmu honitby uzavřena od jiného data než 1.4. kalendářního roku, první splátka je alikvotní částí celkového ročního nájemného (počítá se na dny).
 6. Nájemné je splatné na účet HS Slabčice, zaplacením se rozumí připsání částky na účet do 31.3. běžného roku včetně.
 7. Při platbě se uvádí určený variabilní symbol.
 8. Nedodrží-li nájemce lhůtu pro úhradu nájemného, je povinen podle ustanovení § 517 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zaplatit HS Slabčice úrok z prodlení.
 
 
 
 
                                   Za HS Slabčice
 
                                                                       Starosta HS Slabčice …………………….
                                                                                                           Zika Vladimír v.r.
 


Valné hromady a jejich svolávání

  Řídí se podle platného znění zákona č. 449/2001 - Zákon o myslivosti § 22 odstavce 1
 
Citace:
§22 (1) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou hromadu svolat člen nebo členové honebního společenstva, kteří podali žádost podle předchozí věty.  

   Vzhledem k tomu, že svolávání a konání valné hromady je finančně, organizačně a časově velmi náročné, je svolávání prováděno přesně podle znění zákona. Tedy tehdy pokud členové výboru seznají, že je nutno valnou hromadu svolat. Ostatní viz zákon.

Upozorňujeme, že každý člen HS má možnost na základě své žádosti a po domluvě, seznámit se s hospodařením HS u pokladníka.

 
                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení 
Všechny členy Honebního společenstva upozorňuji, že podle nového občanského zákoníku, každý vlastník honebního pozemku odpovídá za škody zvěří i v pronajaté honitbě, neboť podle OZ ustanovení § 215 odst.2 členové spolku (tedy i mysliveckého) neručí za dluhy spolku. Toto ustanovení je velmi důležité, protože popírá ustanovení § 52 odst.2 zákona o myslivosti!!!!!!!
26.04.2016 08:57:31
zika.nem
Zika Vladimír - starosta HS

Dlouhý Pavel - místostarosta HS

Kalábová Ivana - pokladník + zapisovatel

Bouška Jaroslav - člen (zástupce obce)

Šťastný Ladislav - člen (zástupce živnostníků v zemědělství)

Řehák Bohumil - opustil naše řady

Korecký Vladimír - člen (zástupce živnostníků v lesnictví)

==================

Novák Aleš - myslivecký hospodář

Mgr. Predrag Kohoutek - právní poradce HS
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
0006899550.jpg
221327.jpg
0056248931.jpg
0141597523.jpg
BÍLÝ PRINC .JPG
0052299412.jpg
110501.jpg
108882.jpg
107917.jpg
109869.jpg
110386.jpg
(Upozorňujeme, že prezentované dokumenty jsou pouze informativní - originály jsou archivovány u starosty HS Slabčice. Je možné je poskytnout k nahlédnutí po předchozí domluvě se starostou HS v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one