Toto jsou oficiální stránky Honebního společenstva Slabčice, Okres - Písek, IČO: 482 56 587, číslo účtu - 255607250/0300

Péče o zvěř a provozování myslivosti - Peclinovský Lukáš (myslivecký hospodář) - lukas.peclinovsky@seznam.cz , Tel. +420736778070

Styk s veřejností a provozní činnost - Květoň Petr - kveton.peta@seznam.cz - Tel. +420 605 269 221
Žádáme všechny členy HS k zaslání své emailové adresy pro lepší informovanost a komunikaci s vámi, na adresu (zika.nem@volny.cz) - děkujeme moc za pochopení.

Zároveň upozorňujeme, že žádný z členů výboru není uvolněný pracovník HS a z tohoto důvodu veškerý kontakt členů HS s členy výboru HS Slabčice je prováděn pouze písemnou formou ( pošta, e-mail)!!! Žádné osobní doručování proti podpisu!!!

Vítejte

0139517706.jpg
Odpověď na dotaz člena HS - 

Dotaz: Jak je to v případě, že majitel honebního pozemku zemře, ale zatím nebylo možné provést výplatu zisku z hospodaření HS a do doby výplaty již bylo provedeno dědické řízení po zesnulém?

Odpověď právníka: Dle zdělení právníka se při výplatě podílů a úmrtí člena (pokud proběhlo dědické řízení) postupuje stejně jako v kterémkoli jiném dědickém řízení, nejsou zde žádné odchylky. Pokud je pouze jeden universální dědic, tak se dědictví znovu neotvírá, ale pokud bylo dědiců více, musí se bohužel dědici znovu vypořádat.  
 


Valné hromady a jejich svolávání

  Řídí se podle platného znění zákona č. 449/2001 - Zákon o myslivosti § 22 odstavce 1
 
Citace:
§22 (1) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou hromadu svolat člen nebo členové honebního společenstva, kteří podali žádost podle předchozí věty.  

§22 (7) Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.


   Vzhledem k tomu, že svolávání a konání valné hromady je finančně, organizačně a časově velmi náročné, je svolávání prováděno přesně podle znění zákona. Tedy tehdy pokud členové výboru seznají, že je nutno valnou hromadu svolat. Ostatní viz zákon.

Upozorňujeme, že každý člen HS má možnost na základě své žádosti a po domluvě, seznámit se s hospodařením HS u pokladníka.

 
                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení 
Zika Vladimír - člen - statutární zástupce

Peclinovský Lukáš - člen - myslivecký hospodář

Květoň Petr - člen - styk s veřejností, provozní činnost (společné lovy + pracovní činnost)

Korecký Vladimír - člen - myslivecké tradice

Šťastný Ladislav - člen - zátupce hospodařících vlastníků pozemků

Novák Aleš - člen
==================

Právní poradce HS - JUDr. ................

Pokladní HS - Mgr. Majerová Irena

=====================

KONTROLNÍ KOMISE

Ing. Hron Miroslav

Mgr. Fáber Libor

Smejkalová Jana
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí budeme potřebovat všichni!!
Podpořte tuto prospěšnou organizaci. Jednou jí možná budeme potřebovat!!
0006899550.jpg
221327.jpg
0056248931.jpg
0141597523.jpg
BÍLÝ PRINC .JPG
0052299412.jpg
110501.jpg
108882.jpg
107917.jpg
109869.jpg
110386.jpg
(Upozorňujeme, že prezentované dokumenty jsou pouze informativní - originály jsou archivovány u starosty HS Slabčice. Je možné je poskytnout k nahlédnutí po předchozí domluvě se starostou HS v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one